Informacje prawne i dane osobowe

Informacje prawne i warunki korzystania ze strony internetowej

Dalsze przeglądanie tej witryny oznacza zaakceptowanie bez zastrzeżeń postanowień i warunków korzystania podanych poniżej.
Wersja niniejszych warunków korzystania dostępna obecnie online jest jedyną, która obowiązuje przez cały okres korzystania z witryny, do czasu zastąpienia jej nową wersją.

Art. 1 – Informacje prawne

1.1

Witryna w języku francuskim (dalej „witryna”): https://fr.silvadec.com/

Konfigurator (dalej „konfigurator”): 

  • tarasu: https://silvadec-lead.batitrade.com/SILVA56DEC:LAME_TERRASSE
  • ogrodzenia: https://fr.silvadec.vupar.net/produits/cloture/votre-projet-cloture-et-portillon

1.2

Wydawca (dalej „wydawca”): Silvadec
Parc d’Activite de l’Estuaire
56190 ARZAL
RCS Vannes B 439 689 639
Numer telefonu: 02.97.45.09.00
Faks: 02.97.45.09.89
Adres e-mail: info[@]silvadec.com
Kierownik publikacji: Bénédicte Jézéquel

1.3 Koncepcja, wykonanie i hosting

Strona internetowa

Koncepcja, wykonanie

VUPAR | 11 Rue Paul Pélisson, 44000 Nantes

Zmiany, utrzymanie, hosting

GroupLive | Route de Pliant, 56880 PLOEREN

Konfigurator – utrzymanie

Linaïa SAS | 1, rue Bonne Nouvelle, 35000 Rennes

Hosting

Icodia | 2, Rue de l’Erbonière – 35510 Cesson-Sévigné

Art. 2 – Dostęp do witryny

Dostęp do witryny jest otwarty dla wszystkich. Dostęp do witryny i korzystanie z niej są ograniczone do korzystania wyłącznie osobistego. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z tej witryny i informacji lub danych w niej zawartych do celów komercyjnych, politycznych, reklamowych lub jakiejkolwiek formy komercyjnej akwizycji, w tym wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

Art. 3 – Zawartość witryny i konfiguratora

Wszystkie marki, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy, animowane lub nie, sekwencje filmowe, dźwięki, a także wszystkie aplikacje komputerowe, które mogłyby zostać wykorzystane do umożliwienia funkcjonowania tej witryny i konfiguratora, a, bardziej ogólnie, wszystkie elementy reprodukowane lub wykorzystywane w witrynie i w konfiguratorze są chronione obowiązującym prawem z tytułu ochrony własności intelektualnej.

Zdjęcia: © note_yn – Fotolia.com // © Yves Berrier // © Samuel Bigot // © Franck Betermin

Są one w pełni i w całości własnością wydawcy lub jego partnerów. Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja – w jakiejkolwiek formie – tych elementów w całości lub w części, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, jest surowo zabronione. Brak wszczęcia postępowania przez wydawcę po powzięciu wiadomości o takim nieuprawnionym wykorzystaniu nie oznacza akceptacji takiego wykorzystania i rezygnacji z postępowania.

Art. 4 – Zarządzanie witryną i konfiguratorem

W celu dobrego zarządzania witryną i konfiguratorem wydawca może w dowolnym momencie:

  • zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części witryny i konfiguratora, zastrzec dostęp do witryny i konfiguratora lub do niektórych części witryny i konfiguratora, do określonej kategorii internautów;
  • usunąć wszelkie informacje mogące zakłócać działanie lub sprzecznych z przepisami krajowymi lub międzynarodowymi lub z zasadami netykiety;
  • zawiesić witrynę i konfigurator w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Art. 5 – Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, usterki, trudności lub przerw w działaniu, uniemożliwiających dostęp do witryny i konfiguratora lub do jednej z jej/jego funkcji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzęt używany do łączenia się z witryną i konfiguratorem. Użytkownik powinien podjąć wszelkie właściwe środki w celu ochrony sprzętu i własnych danych, w szczególności przeciwko atakom wirusowym przez Internet. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiadającą za witryny i dane, które przegląda.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi:

  • w związku z wykorzystaniem witryny lub konfiguratora lub dowolnej usługi dostępnej przez internet;
  • w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych warunków ogólnych.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, strony trzecie i/lub w odniesieniu do sprzętu użytkownika w związku z połączeniem lub z wykorzystaniem witryny lub konfiguratora, a użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec niego w tym zakresie.

Jeżeli w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny i konfiguratora wydawca zostanie poddany postępowaniu polubownemu lub sądowemu, może on zwrócić się przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania odszkodowania za wszystkie szkody, kwoty, wyroki i koszty, które mogą powstać w wyniku tego postępowania.

Art. 6 – Linki hipertekstowe

Umieszczenie przez użytkownika jakichkolwiek linków hipertekstowych do witryny lub jej części jest bezwzględnie zakazane, chyba że nastąpi wcześniejsze pisemne upoważnienie wydawcy, o które można wnioskować pocztą elektroniczną.

Wydawca może odmówić tego upoważnienia bez uzasadnienia swojej decyzji. W przypadku udzielenia przez wydawcę upoważnienia jest ono w każdym przypadku tylko tymczasowe i może być w każdej chwili cofnięte, bez obowiązku uzasadnienia ze strony wydawcy.

W każdym przypadku wszelkie linki muszą zostać usunięte na zwykły wniosek wydawcy.
Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem linku do innych witryn nie podlegają kontroli wydawcy, który zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich zawartość.

Art. 7 – Polityka ochrony danych osobowych

Informacje zbierane w formularzach na stronie silvadec.com (fr.silvadec.com i configurateur.silvadec.com) są zapisywane w skomputeryzowanym pliku przez Silvadec SAS do wyłącznego wykorzystania przez firmę, w szczególności do celów przetwarzania próśb użytkownika o informacje i/lub o wycenę. Są one zapisywane w pliku klientów wydawcy.

7.1 Dane osobowe zbierane w Unii Europejskiej.

Dane osobowe, które gromadzimy, są przechowywane przez okres 5 lat i są one przeznaczone do wykorzystania przez dział marketingu i dział handlowy, działające w obrębie Unii Europejskiej.

Użytkownik zostanie poproszony wyłącznie o te dane, które są bezwzględnie konieczne do opracowania wyceny odpowiadającej zapotrzebowaniu.

7.2 Dane osobowe zbierane poza Unią Europejską.

Silvadec dysponuje środkami informatycznymi służącymi do obsługi zamówień i próśb o wycenę poza Unią Europejską.

Rejestrowane informacje są zarezerwowane do wykorzystania przez odpowiedni dział (lub działy) i mogą być przekazywane wyłącznie następującym podmiotom: eksportowi przedstawiciele handlowi Silvadec oraz partnerzy handlowi w strefie eksportu.

Niektóre z tych podmiotów są zlokalizowane poza Unią Europejską, w szczególności dotyczy to:

• partnerów w strefie
• firm transportowych, w szczególności DHL, do wysyłki przesyłek/próbek
• służb celnych

Tym podmiotom będą przekazywane następujące dane: nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, opis projektu.

Przekazywanie tych danych podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską ma na celu zarządzanie zamówieniami i prośbami o wycenę.

Kraj zapewnia wystarczający poziom ochrony, podjęto gwarancje w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych

7.3 Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z francuską ustawą „informatique et libertés” (dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich), użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych i zlecić ich poprawienie, kontaktując się z Comité de Pilotage RGPD, info@silvadec.com, 21 Parc de l’Estuaire, 56190 ARZAL – Francja

Informujemy o istnieniu listy sprzeciwu wobec akwizycji telefonicznej „Bloctel”, na którą można wpisać się tutaj: https://conso.bloctel.fr/

7.4 Przenoszenie danych

Na mocy francuskiej ustawy „pour une République Numérique” (w sprawie cyfryzacji) z dnia 17.10.2016 r., użytkownik dysponuje również prawem do przenoszenia danych: użytkownik może wnioskować o transfer całości dotyczących go danych na trwałym nośniku, w celu przekazania ich innemu dostawcy.

7.5 Dane osobowe i zgon użytkownika

Użytkownik ma również możliwość podjęcia decyzji co do tego, co stanie się z jego danymi osobowymi po jego śmierci, poprzez przekazanie nam instrukcji dotyczących przekazania danych, w szczególności nazwiska osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danymi cyfrowymi użytkownika.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia jakichkolwiek nadużyć, do takiego wniosku należy dołączyć potwierdzenie tożsamości. Po przetworzeniu wniosku potwierdzenie to zostanie zniszczone.

7.6 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Dane przekazane nam przez użytkownika nie zostaną przekazane ani wynajęte stronom trzecim w celach komercyjnych.
Jednak niektóre zebrane informacje będą mogły ewentualnie zostać przekazane stronom trzecim, będącym podwykonawcami, w celu realizacji prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni.

7.7 Zgoda i funkcje specjalne

Ze względu na to, że niektóre informacje są obowiązkowe, aby można było skorzystać ze specjalnych funkcji witryny, wydawca wskaże ten obowiązkowy charakter w momencie wpisywania danych.

Art. 8 – Pliki cookies

Witryna może automatycznie gromadzić standardowe informacje. Wszelkie informacje zgromadzone pośrednio będą wykorzystane wyłącznie do śledzenia wielkości, rodzaju i konfiguracji ruchu osób korzystających z tej witryny, w celu opracowywania projektu i układu witryny oraz do innych celów administracyjnych i planowania oraz ogólnie do poprawy usług, które oferujemy.

Użytkownik może zatem wyrazić sprzeciw wobec zapisywania plików cookie, poprzez skonfigurowanie przeglądarki w następujący sposób:

Dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższych wersji:

1. Wybierz menu „Narzędzia” („Tools”), a następnie „Opcje internetowe” („Internet Options”).
2. Kliknij zakładkę „Poufność” („Confidentiality”).
3. Wybierz żądany poziom za pomocą kursora.

Dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5:

1. Wybierz menu „Narzędzia” („Tools”), a następnie „Opcje internetowe” („Internet Options”).
2. Kliknij zakładkę „Bezpieczeństwo” („Security”).
3. Wybierz „Internet”, a następnie „Poziom niestandardowy” („CustomLevel”).
4. W pozycji „cookies” wybierz odpowiednią opcję.

Dla przeglądarki Netscape 6.X i 7. X:

1. Wybierz menu „Edycja”> „Preferencje”.
2. Poufność i bezpieczeństwo.
3. Pliki cookie.

Dla przeglądarki Firefox:

1. Wybierz menu „Narzędzia”> „Opcje”.
2. Kliknij opcję „Prywatność”.

Dla przeglądarki Safari 3.x na Mac OS X:

1. Wybierz menu „Edycja”.
2. Kliknij opcję „Preferencje”.
3. Kliknij opcję „Bezpieczeństwo”.
4. Kliknij „Pokaż pliki cookie”.

Art. 9 – Prawo właściwe

Niniejsze warunki korzystania z witryny są regulowane przez prawo francuskie i podlegają jurysdykcji sądów powszechnych, z zastrzeżeniem szczególnego przypisania jurysdykcji wynikającego z konkretnego tekstu prawnego lub regulacyjnego.

Art. 10 – Kontakt

W sprawie wszelkich pytań, informacji na temat produktów prezentowanych w witrynie lub dotyczących samej witryny można wysłać wiadomość na następujący adres: info[@]silvadec.com