Słupki na fundamentach betonowych

Chcesz osadzić słupki w betonie?

Do wykonania tej operacji zalecamy pracę w co najmniej dwie osoby.

Montaż słupków w fundamencie betonowym musi być przeprowadzany z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy pamiętać o usunięciu folii ochronnej przed zalaniem. Rozpocząć od wykopania otworów pod fundamenty słupków: otwory muszą mieć średnicę co najmniej 300 mm i głębokość 500 mm (w zwartej, jednorodnej glebie). Niemniej jednak, w zależności od rodzaju terenu, może być konieczne wykopanie większych otworów. (Za ocenę koniecznych rozmiarów otworu odpowiada wyłącznie osoba wykonująca montaż).

Wstępnie ustawić słupki w otworach. Dystans między słupkami musi wynosić 1800 mm. W tym celu słupki należy rozstawić w odległości 1797 mm +/- 3 mm, mierząc rozstaw między dwiema środkowymi ściankami słupków. Prostą metodą jest wykorzystanie listwy górnej jako miernika odległości.
Należy koniecznie pozostawić prześwit dylatacyjny o wielkości co najmniej 14 mm (7 mm z każdej strony) na długości, pomiędzy deską a środkową ścianką słupka.
W razie potrzeby unieruchomić podstawę słupków kamieniami. Starannie dostosować pionowe ustawienie słupków oraz ich wysokość względem podłoża.

Na zakończenie zalać słupki betonem, dbając przy wypełnianiu otworów o sprawdzanie pionowości (za pomocą poziomnicy), wysokości oraz odstępu pomiędzy słupkami. Przy wysychaniu sprawdzić odstęp 1800 mm.